Πολιτική Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η Aeromet Hellas LTD, μια δυναμική εταιρεία διεθνών και εσωτερικών μεταφορών που στοχεύει να καταστεί εταιρεία πρότυπο στον τομέα της ΄΄Μεταφοράς και Παράδοσης Ανταλλακτικών Πλοίων΄΄, θεωρεί κρίσιμους παράγοντες:

  • την διαχείριση θεμάτων ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων κινδύνων και
  • τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας στις δραστηριότητές της,

Τα παραπάνω είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να τηρείται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΣΔΑΕΑ).

Η διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, δεσμεύονται στην υλοποίηση των παρακάτω:

  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και την ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και λήψη κατάλληλων μέτρων για την μείωση της επικινδυνότητας
  • Εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της εταιρείας
  • Αποφυγή δημιουργίας και προετοιμασία αντιμετώπισης, εκτάκτων καταστάσεων και συμβάντων ασφάλειας
  • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, των πελατών και όσων συνεργάζονται με αυτή
  • Διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πλήρη εφαρμογή και τήρηση των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων (Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία)

Το σύνολο των υπαλλήλων της εταιρείας και των μετόχων και συνεργατών  της (στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η παρούσα Πολιτική) εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα, που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, και στηρίζουν την προσπάθεια της εταιρείας στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα.