Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου & Ασφάλειας Πληροφοριών

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Ασφάλειας Πληροφοριών (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων καθώς και τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται η AEROMET HELLAS LTD, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, τηλ. 210 9415316, e-mail info@aeromet.gr

Η εταιρεία AEROMET HELLAS LTD είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της ιστοσελίδας http://www.aeromet.gr/ είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

O όρος «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» αναφέρεται στη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας τα το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και ελεύθερο κείμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται στο μήνυμά σας.

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνουμε μέσω του ιστοτόπου μας είναι η διαχείριση της επικοινωνίας μας μαζί σας μέσω της φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, ενώ η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας.

Η ιστοσελίδα μας τοποθετεί cookies (τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας) για τις βασικές λειτουργικότητες αυτής, όπως η εμφάνιση ιστοσελίδας, η αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης) και η ασφάλεια του επισκέπτη.

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας, ενώ δύναται να έχει πρόσβαση και η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας (AS Global Technology), η οποία διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. Τέλος, αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. Εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος να τα κρατάμε, τα διαγράφουμε μετά από έξι (6) μήνες.

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε.

Επιπλέον, προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

 • να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,

 • να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,

 • να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 • να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,

 • να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων,

 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)

 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: info@aeromet.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -  Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια των Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να τηρείται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ).

Η δέσμευση για την Ασφάλεια Πληροφοριών και για την αποφυγή περιστατικών που μπορούν να την πλήξουν υλοποιείται μέσω των παρακάτω:

 • Ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής,

 • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,

 • Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων,

 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,

 • Διαρκή ενημέρωση της Διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών,

 • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτή

 • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,

 • Δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Πραγματοποιούμε εκτιμήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών σε τακτικά χρονικά διαστήματα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Εφαρμόζουμε πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του οποίου καθορίζονται δείκτες απόδοσης, περιγράφεται η μεθοδολογία μέτρησής τους, παράγονται περιοδικές αναφορές και ανασκοπούνται από τη Διοίκηση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών μας.

Το σύνολο των υπαλλήλων μας και των συνεργατών μας με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων της εφαρμοζόμενης εταιρικής Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου & Ασφάλειας Πληροφοριών, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Aeromet Hellas LTD στις 8/11/2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.